Mỗi máy 1 phiên bản khác nhau  không đồng nhất nha bạn.