note 9 lên 12.0.1 android 11 ông a mới 12.0.8 mà so bì gì cha nội