Về Android 10, hoặc chờ các bản cập nhật tiếp theo!!!