1 hay 2A không quan trọng lắm đâu bạn cứ sạc thoải mái