bác vào phần cài  đặt ứng dụng, bỏ cái hạn chế chạy nền, hạn chế dữ liệu đi