điểm nào mình cũng thời hết á, nhưng tiếc là không có em này thui