Em cũng đú game đến khi thông báo hoàn thành có được cái card 20k nhưng làm sao để nhận nhỉ? :3