không kết nối được vs Home nên khomoăn mua nha ban