nếu bạn cập nhật thẳng trong máy khi có bản cập nhật sẵn thì kg cần đâu