Con này trong cuối quý 2, tầm tháng 6 mới có nha bạn.