Bạn cứ reset vài lần, cho nó chạy tới lúc chọn vùng, bạn chuyển về TAIWAN là boot được, khi vào xong chuyển về lại vn !