Chế cũng hy vọng vậy, nhất là qua dịch thì mong nhiều bạn nữ tham gia Mi Comm hơn :))