Đây là công nghệ cần trang bị cho tất cả điện thoại.