กลัวประเทศอื่นจะเจริญกว่า
เห็นใครได้ดีไม่ได้เลยขัดขาเก่ง