Phạm Ngô Tuấn Vũ
Lâu rồi mới thấy series này comeback 😌

Cũng còn có người nhớ đến Chuỗi bài này ta 😂