Redmi9 (4/64) เพื่อมาทดแทน Redmi 6A(2/32)ซึ่งใช้มาหลายปี(และก็ยังใช้ต่อไป โดยเป็นเครื่องสำรอง สำหรับการโทรเข้าออกเท่านั้น ไม่ใช้internet)

from app

from app