Vấn đề này có vẻ nặng, một số bạn cũng kêu ca tình huống này!!!