đang bị như bác luôn
với lại t còn bị khi cắm tai nghe thì có thông báo là máy rung :))