ROM Xiaomi eu với ROM Ấn Độ có trình gọi điện và nhắn tin của Xiaomi nhưng phải unlock rồi cài đặt trên PC.