:)))) mong mấy máy về sau với mấy bản cập nhật sau xóa đi bớt