Micoin hiện không mua được, chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ để lấy micoin thôi.