Hình như phần xem lại những ứng dụng đang chạy để tắt bị lỗi