1796138005
bao giờ mới đuổi kịp beta đây 🤣🤣🤣

bản ổn định không bao giờ kịp với bản beta cả.