z cứ mua realme xài 10 tiếng đi bạn. mjh chơi 2 tiếng đã mún mệt rồi