máy mình mi note 10 mà toàn tính năng hay ho lại chưa được dùng hoặc không được dùng 😔