bn tắt tối ưu hóa miui r ấn nhiều người dùng là thấy nha