mình chỉ để ý đến dòng " shot on mi 10t pro" thôi. wow 😂