nthkmf
Thanks anh! Có máy còn mò dx nhiều thứ, con này trông khá ngon khi cầm thực tế

có tiền chắc là sẽ mua ngay thôi