เข้า joox และแอปต่างๆมันขึ้นว่า แอปหยุดทำงานเรื่อยๆ
นีี่ี error ใครรูู้ช่วยหน่อยครับ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***Build fingerprint: 'Xiaomi/perseus/perseus:9/PKQ1.180729.001/V11.0.4.0.PEEMIXM:user/release-keys'Revision: '0'ABI: 'arm64'pid: 19227, tid: 19447, name: AdWorker(Defaul  >>> com.tencent.ibg.joox <<<signal 11 (SIGSEGV), code 0 (SI_USER), fault addr --------    x0  0000000000000001  x1  00000071f0d8845e  x2  000000000000000a  x3  2d2d696e73747275    x4  2d2d636f6d70696c  x5  0000000000000000  x6  7272606b622c2bff  x7  7f7f7f7f7f7f7f7f    x8  0000000000000001  x9  0000000000000000  x10 00000071c171e2a8  x11 0000000000000001    x12 00000071cd9296c8  x13 6b636f6c662e3436  x14 0000000000000000  x15 00000071ea84c780    x16 00000071f0e323b0  x17 00000072738ddb00  x18 0000000000000001  x19 00000071c171e208    x20 0000000000000000  x21 00000071c171e248  x22 0000000000000022  x23 00000071c171e298    x24 00000071f0d88456  x25 00000071f0e37048  x26 0000000000000012  x27 0000000000000000    x28 00000071f14ce9d0  x29 00000071c171e130    sp  00000071c171e080  lr  00000071f0bf6b3c  pc  00000071f0bf6b9c
backtrace:    #00 pc 0000000000403b9c  /system/lib64/libart.so (art::OatFileAssistant::MakeUpToDate(bool, art::ClassLoaderContext*, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>>*) 284)    #01 pc 000000000040b420  /system/lib64/libart.so (art::OatFileManager::OpenDexFilesFromOat(char const*, _jobject*, _jobjectArray*, art::OatFile const**, std::__1::vector<std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>>, std::__1::allocator<std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>>>>*) 380)    #02 pc 00000000003c6aec  /system/lib64/libart.so (art::DexFile_openDexFileNative(_JNIEnv*, _jclass*, _jstring*, _jstring*, int, _jobject*, _jobjectArray*) 156)    #03 pc 000000000037bde8  /system/framework/arm64/boot-core-libart.oat (offset 0x187000) (dalvik.system.DexFile.openDexFileNative 264)    #04 pc 000000000037bc94  /system/framework/arm64/boot-core-libart.oat (offset 0x187000) (dalvik.system.DexFile.openDexFile 244)    #05 pc 000000000037f038  /system/framework/arm64/boot-core-libart.oat (offset 0x187000) (dalvik.system.DexPathList.makeDexElements 824)    #06 pc 000000000037e358  /system/framework/arm64/boot-core-libart.oat (offset 0x187000) (dalvik.system.DexPathList.<init> 664)    #07 pc 0000000000526d28  /system/framework/arm64/boot-core-libart.oat (offset 0x187000) (dalvik.system.DexClassLoader.<init> 136)    #08 pc 000000000055cd88  /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub 584)    #09 pc 00000000000d0720  /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*) 200)    #10 pc 0000000000280d90  /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*) 344)    #11 pc 000000000027ada4  /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*) 968)    #12 pc 000000000052d970  /system/lib64/libart.so (MterpInvokeDirect 296)    #13 pc 000000000054f494  /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl 14484)    #14 pc 00000000001a32f6  /data/user_de/0/com.google.android.gms/app_chimera/m/0000009a/dl-AdsFdrDynamite.integ_22060100000.apk (qc.b 118)    #15 pc 0000000000254aa8  /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.223931584 488)    #16 pc 000000000025a59c  /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToInterpreterBridge(art::Thread*, art::CodeItemDataAccessor const&, art::ShadowFrame*, art::JValue*) 216)    #17 pc 000000000027ad88  /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*) 940)    #18 pc 000000000052d970  /system/lib64/libart.so (MterpInvokeDirect 296)    #19 pc 000000000054f494  /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl 14484)    #20 pc 00000000001a342c  /data/user_de/0/com.google.android.gms/app_chimera/m/0000009a/dl-AdsFdrDynamite.integ_22060100000.apk (qc.a 8)    #21 pc 0000000000254aa8  /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.223931584 488)    #22 pc 000000000025a59c  /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToInterpreterBridge(art::Thread*, art::CodeItemDataAccessor const&, art::ShadowFrame*, art::JValue*) 216)    #23 pc 000000000027ad88  /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*) 940)    #24 pc 000000000052c630  /system/lib64/libart.so (MterpInvokeVirtual 588)    #25 pc 000000000054f394  /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl 14228)    #26 pc 000000000009f732  /data/user_de/0/com.google.android.gms/app_chimera/m/0000009a/dl-AdsFdrDynamite.integ_22060100000.apk (ea.a 58)    #27 pc 0000000000254aa8  /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.223931584 488)    #28 pc 000000000025a59c  /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToInterpreterBridge(art::Thread*, art::CodeItemDataAccessor const&, art::ShadowFrame*, art::JValue*) 216)    #29 pc 000000000027ad88  /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*) 940)    #30 pc 000000000052c630  /system/lib64/libart.so (MterpInvokeVirtual 588)    #31 pc 000000000054f394  /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl 14228)    #32 pc 000000000009f3ee  /data/user_de/0/com.google.android.gms/app_chimera/m/0000009a/dl-AdsFdrDynamite.integ_22060100000.apk (ea.a 70)    #33 pc 0000000000254aa8  /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.223931584 488)    #34 pc 000000000051cee4  /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge 1020)    #35 pc 0000000000565efc  /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge 92)    #36 pc 000000000055d04c  /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_static_stub 604)    #37 pc 00000000000d0740  /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*) 232)    #38 pc 0000000000280d90  /system/lib64/libart.so (art::interpreter::ArtInterpreterToCompiledCodeBridge(art::Thread*, art::ArtMethod*, art::ShadowFrame*, unsigned short, art::JValue*) 344)    #39 pc 000000000027ada4  /system/lib64/libart.so (bool art::interpreter::DoCall<false, false>(art::ArtMethod*, art::Thread*, art::ShadowFrame&, art::Instruction const*, unsigned short, art::JValue*) 968)    #40 pc 000000000052db34  /system/lib64/libart.so (MterpInvokeStatic 204)    #41 pc 000000000054f514  /system/lib64/libart.so (ExecuteMterpImpl 14612)    #42 pc 00000000000cf0b2  /data/user_de/0/com.google.android.gms/app_chimera/m/0000009a/dl-AdsFdrDynamite.integ_22060100000.apk (com.google.android.gms.ads.internal.ah.run 134)    #43 pc 0000000000254aa8  /system/lib64/libart.so (_ZN3art11interpreterL7ExecuteEPNS_6ThreadERKNS_20CodeItemDataAccessorERNS_11ShadowFrameENS_6JValueEb.llvm.223931584 488)    #44 pc 000000000051cee4  /system/lib64/libart.so (artQuickToInterpreterBridge 1020)    #45 pc 0000000000565efc  /system/lib64/libart.so (art_quick_to_interpreter_bridge 92)    #46 pc 0000000000a7af44  /system/framework/arm64/boot-core-oj.oat (offset 0x2dc000) (java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker 996)    #47 pc 0000000000a76fd0  /system/framework/arm64/boot-core-oj.oat (offset 0x2dc000) (java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run 64)    #48 pc 00000000005574d8  /system/framework/arm64/boot-core-oj.oat (offset 0x2dc000) (java.lang.Thread.run 72)    #49 pc 000000000055cd88  /system/lib64/libart.so (art_quick_invoke_stub 584)    #50 pc 00000000000d0720  /system/lib64/libart.so (art::ArtMethod::Invoke(art::Thread*, unsigned int*, unsigned int, art::JValue*, char const*) 200)    #51 pc 000000000045f5a8  /system/lib64/libart.so (art::(anonymous namespace)::InvokeWithArgArray(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable const&, art::ArtMethod*, art::(anonymous namespace)::ArgArray*, art::JValue*, char const*) 104)    #52 pc 0000000000460664  /system/lib64/libart.so (art::InvokeVirtualOrInterfaceWithJValues(art::ScopedObjectAccessAlreadyRunnable const&, _jobject*, _jmethodID*, jvalue*) 424)    #53 pc 000000000048eab4  /system/lib64/libart.so (art::Thread::CreateCallback(void*) 1092)    #54 pc 0000000000081dac  /system/lib64/libc.so (__pthread_start(void*) 36)    #55 pc 0000000000023788  /system/lib64/libc.so (__start_thread 68)