Biết đến khi nào Việt Nam mới áp dụng rộng rãi được!!!??