thời đại của QR.. Mặc dù đã có lâu, nhưng giờ mới thấy sự tiện dụng của nó