Đã ai dùng rom EU trên K30 racing edition chưa? Mình đang chờ unlock nên xin cảm nhận mọi người.