https://youtu.be/iaU0R5a5brY cho bạn nào cần trong lúc đợi fix gameturbo