mình cũng đang bị tình trạng như của bác , đc 1 lúc là lại bị , cũng đời note 8 , chán. So vs con note 5A Frime trc đó mình dùng thì con 8 này thua xa , đa nhiệm thì chậm , hay lag , hơn đc mỗi cái cam.