ผมอยากทราบว่า mia1สามารถใชกับแท่นชาร์จได้ไหมครับ
ถ้าใช้ได้ต้องใช้กับแท่นชาร์จตัวไหนครับ