jayhatieu
em là member Khủng của Mi Com
và là kẻ thù của ban tổ chức

lần sau chủ tịch tặng riêng khoa đỗ áo mưa nhé, bao vừa mọi kích cỡ.