Tổ chức ở mỗi miền Nam nhỉ. Tưởng phải làm cả 3 miền chứ