Rất chi tiết và cam trước bị thiệt hơn bản Pro max