nếu có đổi máy củ lấy máy not 9 này thì tuyệt vời.