lỗi đó là room bạn nhé. tỳ tay kéo mãi mới tăng đc tý ko mượt ở khoản tăng giảm. dùng tạm phím cứng