1833489397
kiểm tra lại sạc

vẫn sạc đó bác. trước cập nhật sạc nhanh bình thường