Cài đặt, màn hình chính, hiển thị trang thái bộ nhớ