bn vô cài đặt=màn hình chính=hiển thị trạng thái bộ nhớ

from app

from app