tanquan3333
bn vô cài đặt=màn hình chính=hiển thị trạng thái bộ nhớ

cảm ơn nhiều nha