ra nắng xem có bị mờ không,nếu mờ thì đã thay. đó là cách nhận biết của tui