xiaomi ***
là gì thế ạ

mình có để hình đó. hiển thị đồng hồ khi màn hình khóa

from app

from app