Lên 10 hình như máy dùng nóng hơn phải ko các bạn. Mình lên từ khi nó thông báo cập nhật trên máy.