Cái này tùy thuộc vào bạn muốn trải nghiệm thì lên, mà muốn ổn định thì nên chờ ra khoảng 2 bản nữa