con mi9 se của tôi vừa lên 10 nó hao pin kinh khủng @@