nếu thích đơn giản + nhẹ + mượt
thì có thể sang rom pixel experience